SATIŞ SÖZLEŞMESİ

GENEL HÜKÜMLER

1. TARAFLAR

SATICI

Satıcı İsim/Unvanı: PALPORT ELEKTRİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Satıcı’nın Açık Adresi: Küçük Çamlıca mah. Bulgurlu cad. No 60 FÜsküdar İstanbul Türkiye

Satıcı’nın Telefonu: 08503044382

Satıcı Mersis No:

Satıcı E-Posta Adresi:  destek@evde360.com

ALICI

UNVAN:

Vergi D./No:

Adı – Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-Posta: 


2. SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

 

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın, Satıcı’ya verdiği siparişini veya Satıcı tarafından iletilen teklifin onaylanması suretiyle, anlan sipariş emri  veya teklifte  nitelikleri ve fiyatı belirtilen (KDV dahil) hizmetin sunulması ve/veya ürünün tedarik edilmesi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


3. HİZMETİN KAPSAMI ve ÜCRET

Taraflar, Sözleşme konusu hizmetin ve/veya ürünün sağlanması için Satıcı veya yetkilendirdiği 3. kişiler tarafından, yan veya ek hizmetlerin ya da yedek parçaların veya yeni ürünlerin Alıcı’ya satılmasının ve bu ürünlerin montajının gerekebileceğini kabul ederler. İşbu Sözleşme kapsamında yer almayan bu gibi bir ek ve/veya yeni hizmet ve/veya ürün gereksinimi halinde Taraflar arasında bir ek sözleşme imzalanabileceği ve bu hizmet ve/veya ürünlerin ayrı bir ücrete tabi olduğunu Taraflar kabul ederler.

 

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1 Alıcı, basiretli tacir ilkesi gereği,  Sözleşme konusunu oluşturan hizmetlerin ve/veya ürünlerin ilgili  sipariş emri veya teklifte yer alan temel nitelikleri, fiyatı, fiyatın geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile ne şekilde teslim edileceğine ilişkin bilgileri, söz konusu sipariş veya teklifi Satıcı’ya ilettiği an itibari ile okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve bu hizmeti ve/veya ürünü satın almaya ilişkin gerekli tüm bilgileri edindiği ve hizmetin ve/veya ürünün satın alınmasına ilişkin gerekli teyidi verdiğini ve alım-satım akdin kurulduğunu  beyan ve ikrar eder.

4.3 Alıcı, kendisine sunulan hizmet(ler)in eksiksiz yerine getirilip getirilmediğini ve ürünlerin ayıptan ari olduğunu kontrol etmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

4.3 Sözleşme’ye konu hizmet(ler)in ve/veya ürünlerin teslimatı için hizmet(ler)in ve/veya ürünlerin bedelinin Satıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Sözleşme bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı hizmetin ve/veya ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.4 Satıcı,  kusuru olmaksızın mücbir sebeplerle hizmet ve/veya menkul malın satışı ve teslimini engelleyebilecek nedenler ile söz konusu hizmet(ler)i ve/veya ürünleri teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya, teslimatın gerçekleşemeyeceğinin kesin tespit edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, mevzuattan kaynaklı haklarını kullanabilir.

4.5 Alıcı, talep ve şikâyetlerini elektronik posta yoluyla  destek@evde360.com  adreslerine veya telefon yoluyla 0850 304 43 82 numaralı hattan Evde360 müşteri temsilcilerine iletebilir.

4.6 Taraflar, Satıcı’nın bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini bizatihi yahut üçüncü kişiler aracılığıyla yerine getirebileceğini ve Alıcı’nın buna herhangi bir itirazı olmadığını kabul ve beyan ederler.

4.7 İşbu Sözleşmede yer almayan hususlar hakkında, Satıcı tarafından düzenlenecek sipariş teyit mektubu veya teklifte yer almayan hususlar geçerlidir. Aynı şekilde, Satıcı tarafından düzenlenecek sipariş teyit mektubu veya teklifte yer almayan hususlar bakımından da işbu Sözleşme hükümleri uygulanacaktır.


5. FİYAT ve ÖDEME

5.1 Fiyat ve ödeme şartları Sipariş emrine karşı satıcı tarafından verilen teyit yazısı veya Satıcı’nın teklifinde belirtildiği gibi olacaktır.

Sözleşme bedelinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlar çerçevesinde Alıcı’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde bu hesap bilgilerinin kullanılacağını ve iadenin bu hesaba yapılacağını, Alıcı’nın bu banka hesabını kapatması veya hesap bilgilerinin değişmesi sebebiyle Satıcı’nın iadeyi yapamaması durumunda Satıcı’nın hiçbir sorumluluğunun doğmayacağını, banka hesap bilgilerinin değişmesi durumunda bildirim ve bilgilendirme yükümlülüğünün tamamen Alıcı üzerinde olduğunu ve Alıcı’nın bu bildirim ve bilgilendirmeyi mutlak surette  destek@evde360.com  uzantılı e-posta adresine yapacağını Taraflar kabul ve beyan eder.


6. FESİH, CAYMA HAKKI ve İADE

6.1 Alıcı’nın fesih veya cayma hakkı, yalnızca yukarıda 4.4. maddesinde belirtildiği şekilde mücbir sebep hallerinde geçerlidir.

6.1.1. Alıcı’nın kendi istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara veya iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılamayacağını taraflar kabul ederler.

6.1.2 Alıcı, eğer Sözleşme kapsamında ürün satın almış ise, cayma şartları içinde bu ürünleri, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmakla mükellef olduğunu, bu şekilde kullanmadığı ürünlere ilişkin olarak cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

6.1.3 Taraflar, Alıcı’ya tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlere ilişkin olarak cayma hakkının kullanılamayacağını kabul ederler.

 

7. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

7.1 Sözleşme uyarınca ya da bu Sözleşmeyle bağlantılı olarak gönderilecek her türlü bildirim, e-posta yoluyla gerçekleştirilir. Taraflar, (fesih ve temerrüt ihbarları hariç olmak üzere) e-posta aracılığıyla yapılan her türlü bildirim ve  gönderilen tüm belgelerin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi kapsamında kabul, onay, yazılı bildirim ve yazılı belge sayılarak kesin delil teşkil edeceğini ve bu Sözleşme altında Taraflara e-posta yolu ile gönderilen bütün bildirimlerin karşı tarafa usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ederler.

7.2 Alıcı’nın sipariş emri veya teklif teyit mektubunda belirttiği  e-posta adresi Alıcı’nın geçerli tebligat adresidir. Satıcı’nın geçerli tebligat adresi ise ....’dir.

7.3 Taraflar, 7.2.’de belirtilen iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişiklikleri derhal diğer Taraf’a bildireceklerini, aksi takdirde var olan iletişim bilgileri (adres, e-posta vs.) kanalıyla yapılacak tebligatın -tebliğ olmasa dahi- geçerli ve yasal    tebligatın tüm sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.


8. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Taraflar, işbu Sözleşmeye konu hizmet veya ürünlere ilişkin fiyat dahil her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu ve yasal zorunluluk bulunmadıkça 3. Kişilerle hiçbir surette paylaşılmayacağını ve Kişisel Verilerin Korunması bakımından, mevzuattan doğan ve kendi üstlerine düşen her türlü yükümlülüğü eksiksiz olarak yerine getireceklerini; bu yükümlülüğün ihlali halinde diğer tarafın uğrayabileceği tüm


9. YETKİLİ MAHKEME

İşbu satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.


10. YÜRÜRLÜK

10 maddeden ibaret bu Sözleşme, sipariş emri veya teklif teyit mektubu tarihinde, Alıcı tarafından  www.evde360.com/satissozlesmesi   internet sitesi üzerinden okunup anlaşılmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır.