Kullanım Koşullar

Yasal Uyarı

 

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Önemle belirtmek isteriz ki internet sitemizi ziyaret etmeniz ile birlikte aşağıdaki hususların hukuken geçerli olduğunu ve tarafınızı bağladığını kabul ediyorsunuz.

Bu internet sitesinin sahibi ve işleticisi ENGIE Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’dir. Şirketimiz, öncesinde haber vermeksizin işbu internet sitesinde tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

İnternet sitemizde mevcut tüm materyal ve içerik, ticari markalarımız ve markalarımıza ilişkin telif hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet hakları Şirketimize veya Şirketimizin bağlı olduğu şirketler grubuna aittir.

Ürün, hizmet, kod ve yazılımlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın İnternet sitemizde yer alan hiçbir materyal ve/veya içerik Şirketimiz yazılı ön izni olmaksızın kati surette değiştirtilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, yüklenemez, aktarılamaz, gerçekleştirilemez, dağıtılamaz ya da satılamaz. Kişisel bilgilenme amacı güden ve ticari olmayan çoğaltımlara ancak tüm ilgili telif hakkı ve mülkiyet bildirimlerine sadık kalınması koşuluyla izin verilmektedir.

İnternet sitemizde yer alan bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olması hususunda Şirketimiz her türlü makul çabayı göstermektedir. Ancak önemle belirtmek isteriz ki Şirketimiz, gerek internet sitemizde yer alan harici bağlantılar ile içerikler gerekse internet sitemizde yayımlanan diğer tüm bilgiler yönünden bir garanti vermemekte olup (istikrar veya virüssüz olması da dahil), bu verilerde sehven meydana gelebilecek hata yada eksikliklerden sorumluluk kabul etmemektedir. Bu kapsamda internet sitemizde mevcut bilgilerin doğrudan veya dolaylı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı ya da sair zarardan her türlü mesuliyeti reddetmekteyiz.

Gizlilik Politikamız

Şirketimiz ENGIE Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., benimsemiş olduğu müşteri memnuniyeti ve güvenliği odaklı hizmet anlayışı gereği aşağıda yer alan temel kurallar kapsamında hareket etmektedir:

Şirketimiz sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla üyelik sürecinde bir takım kişisel verilerinizi sizlerden talep etmektedir. Bunun haricinde üyelik sürecinden bağımsız sizlere daha etkin bir İnternet Sitesi sunabilmek adına internet tarayıcınız ile etkileşimimizin bir parçası olarak çerezler "cookies" kullanılmakta ve şahsınıza özel olmayan bilgiler de zaman zaman Şirketimiz tarafından toplanmaktadır. Tarafınıza ait kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kişisel olmayan verileriniz ise ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirketimiz sistemlerinde kayıt altına alınmakta ve işlenmektedir.

Sistemlerimizde toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması vb. katma değerli hizmet sunumuna yönelik çalışmalarımızda kullanılmakta olup, söz konusu veriler Şirketimizin bağlı olduğu yurt içi ve yurt dışındaki diğer ENGIE Grup şirketlerimiz ile her türlü ürün hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amacı ile paylaşılabilir.

Bu kapsamda bilgilerinize ulaşma izni olan ENGIE Grup Şirketleri için çalışan tüm şirketler, tüm ENGIE Grup personeli gizlilik mecburiyeti uygulamasına özellikle uymak zorunluluğundadırlar. Verilerin yurt dışında mukim bir ENGIE grup şirketine aktarılması sürecinde ilgili ülkede yeterli koruma bulunmuyor ise paylaşılacak veriler, salt anonimleştirilmiş bilgiler olup herhangi bir kişiyi işaret eden veya tanımlanmasını sağlayacak bilgiler içermemektedir. Bunların haricinde yasalara uygun olarak verilmiş Mahkeme/Savcılık veya yürütme kararları, yasal istisnalar ve kişinin kendine ait kişisel bilgilerini üçüncü kişilere vermek yönündeki açık onayı dışında, tarafınıza ait veriler hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.

Bilgilerinizin güncel tutulması Şirketimiz için büyük önem arzettiğinden belirli zaman aralıkları ile tarafınızdan kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir.

Kullanıcı bilgilerinin gizliliğini korumak adına Şirketimiz, sistem ve internet alt yapısını en güvenilir seviyede tutarak gerekli önlemleri almış olup, kendi personelimiz de dahil olmak üzere, bilgilerinize hiç kimsenin izinsiz ulaşamaması için bilişim sistemleri üzerinde sıkı bir güvenlik politikası uygulanmaktadır. Ancak meydana gelebilecek bir sahtecilik/dolandırıcılık ya da herhangi bir soruşturma ya da şebeke güvenliği ihlali konusunda yasal merciler ve diğer ilgili kurumlar ile işbirliği yapabilir ve yasalar tarafından gerekli görülen hallerde ya da adli makamların talebini yerine getirilmesi amacıyla, elde edilen her türlü bilgiyi (kişisel veriler dahil) ifşa edebiliriz.

Gizlilik Politikamız kapsamında kişisel bilgileriniz ile ilgili aşağıdaki konularda bilgi alma hakkınız mevcut olup, Şirketimiz Müşteri Hizmetlerine yapacağınız yazılı bir talep ile bu hakkınızı her zaman kullanabilirsiniz:

a) Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Aşağıda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

e.1) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

e.2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

e.3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

ENGIE Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. gizlilik politikası ve yasal koşulları ile ilgili daha detaylı bilgi almak istemeniz halinde aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz.

 

Adres: Maslak Mah. Meydan Sk. No. 3 Veko Giz Plaza Kat: 18 Sarıyer, İstanbul

MERSİS No: 0-7820-5253-7000010

Telefon: 0850 304 43 82

Faks: 0212 290 37 53

E-posta: musteri.hizmetleri@engie.com